CC Madhya 20.331

From Vanisource
Jump to: navigation, search
Śrī Caitanya-caritāmṛta - Madhya-līlā - Chapter 20: Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu Instructs Sanātana Gosvāmī in the Science of the Absolute Truth
Madhya-līlā 20.330 Madhya-līlā 20.330 - Madhya-līlā 20.332 Madhya-līlā 20.332Compare Versions: CC 1975 with CC 1996
His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami PrabhupadaTEXT 331

āsan varṇās trayo hy asya
gṛhṇato ’nu-yugaṁ tanūḥ
śuklo raktas tathā pīta
idānīṁ kṛṣṇatāṁ gataḥ


SYNONYMS

āsan—there were; varṇāḥ—colors; trayaḥ—three; hi—certainly; asya—of your son; gṛhṇataḥ—accepting; anu-yugam—according to the millennium; tanūḥ—body; śuklaḥ—white; raktaḥ—red; tathā—as well as; pītaḥ—yellow; idānīm—just now; kṛṣṇatām gataḥ—He has assumed a blackish hue.


TRANSLATION

“‘This child formerly had three colors according to the prescribed color for different millenniums. Formerly He was white, red and yellow, and now He has assumed a blackish color.’


PURPORT

This verse from Śrīmad-Bhāgavatam (SB 10.8.13) was spoken by Garga Muni when performing the name-giving ceremony for Kṛṣṇa at the house of Nanda Mahārāja. The following two verses are also from Śrīmad-Bhāgavatam (SB 11.5.21-24).


Madhya-līlā 20.330 Madhya-līlā 20.330 - Madhya-līlā 20.332 Madhya-līlā 20.332