CC Madhya 14.117-118

From Vanisource
Jump to: navigation, search
His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada



TEXTS 117-118

yadyapi jagannātha karena dvārakāya vihāra
sahaja prakaṭa kare parama udāra
tathāpi vatsara-madhye haya eka-bāra
vṛndāvana dekhite tāṅra utkaṇṭhā apāra


SYNONYMS

yadyapi—although; jagannātha—Lord Jagannātha; karena—does; dvārakāya—in Dvārakā-dhāma; vihāra—enjoyment; sahaja—natural; prakaṭa—manifestation; kare—does; parama—sublime; udāra—liberal; tathāpi—still; vatsara-madhye—within a year; haya—becomes; eka-bāra—once; vṛndāvana dekhite—to visit Vṛndāvana; tāṅra—His; utkaṇṭhā—eagerness; apāra—unlimited.


TRANSLATION

“Although Lord Jagannātha enjoys His pastimes at Dvārakā-dhāma and naturally manifests sublime liberality there, still, once a year He becomes unlimitedly eager to see Vṛndāvana.”